• de

 Związek komunalny

 Communal Association

Związek → jednostek samorządu terytorialnego (związek → gmin ale też gmin i → powiatów) powoływany do wspólnego wykonywania zadań publicznych. Podmiot prawa publicznego i prywatnego (osobowość prawna) z własnymi władzami: zgromadzeniem jako organem stanowiącym i kontrolnym oraz zarządem jako organem wykonawczym. Z reguły powoływany fakultatywnie, obligatoryjnie tylko w drodze ustawy.

An association of → self-governmental territorial units (association of → communes, or of communes and → counties) established for the joint implementation of public tasks. Subject of public and private law (juristic person) with own authorities, i.e. an assembly as decision and control body, and a board as executive body. Usually established on a voluntary basis, compulsory only by a legal act.