• en

 Związek komunalny

 Kommunalverband

Związek → jednostek samorządu terytorialnego (związek → gmin ale też gmin i → powiatów) powoływany do wspólnego wykonywania zadań publicznych. Podmiot prawa publicznego i prywatnego (osobowość prawna) z własnymi władzami: zgromadzeniem jako organem stanowiącym i kontrolnym oraz zarządem jako organem wykonawczym. Z reguły powoływany fakultatywnie, obligatoryjnie tylko w drodze ustawy.

Verband von Selbstverwaltungsgebietskörperschaften (Verband von → Gemeinden, aber auch von Gemeinden mit → Kreisen) zwecks gemeinsamer Durchführung öffentlicher Aufgaben. Subjekt des öffentlichen und privaten Rechts (juristische Person) mit eigenem Beschluss-, Kontroll- und Ausführungsorgan. In der Regel auf Basis der Freiwilligkeit, durch eine Verpflichtung nur im Rahmen eines Gesetzes.