Zebranie wiejskie

 Village Assembly

→ Rada sołecka; wybieralny organ uchwałodawczy sołectwa (→ jednostka pomocnicza). Sołtys to organ wykonawczy. Zebranie wiejskie jest organem doradczym i opiniodawczym sołtysa.

→ Council of a rural commune auxiliary unit; elected legislative body of a → rural commune auxiliary unit (→ communal auxiliary unit). The head of a rural commune auxiliary unit board is its executive body. The village assembly is an advisory and counselling body of the head of a rural commune auxiliary unit.