Zasady zagospodarowania lub zabudowy

 Spatial Management Principles

Ogólna podstawa, według której należy zabudować lub zagospodarować dany teren (→ plan zagospodarowania przestrzennego województwa, → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

General spatial development and management rules for a given area (→ Voivodeship Spatial Management Plan, → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, → Local Spatial Management Plan).