• de

 Zarząd województwa

 Voivodeship Board

Organ wykonawczy → województwa. Do jego zadań należy w szczególności wykonywanie uchwał → sejmiku, wykonywanie budżetu województwa, gospodarowanie mieniem wojewódzkim oraz koordynacja i kontrola działalności wojewódzkiej jednostek administracyjnych. Zarząd w liczbie 5 osób wybierany jest spośród radnych lub spoza rady (za wyjątkiem → marszałka województwa). W skład zarządu wchodzą marszałek województwa jako jego przewodniczący, wiceprzewodniczący i postali członkowie.

Executive body of the → voivodeship. Its task particularly comprises the execution of → sejmik (voivodship parliament) resolutions, the budget execution, the management of the voivodeship’s assets, and the coordination and control of the voivodship’s administration units’activities. The voivodeship board’s 5 members are elected by the councillors from among their circle, or (with the exception of the → voivodship marshal) from outside. The board members comprise of the → voivodship marshal as its chairman), the vice chairman, and the remaining members.