Zakaz zabudowy

 Building Prohibition

Ograniczenie uprawnień władczych właściciela, odnoszące się do określonej działki gruntowej lub terenu. Zakaz zabudowy może być wprowadzony na podstawie ustalenia w → miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wynikać z innych przepisów szczególnych. Oznacza on, że na wskazanej działce gruntu lub wyznaczonym planem terenie nie mogą być wznoszone obiekty budowlane.

Limitation of ownership rights concerning a specified lot or area. A building prohibition may derive from the provisions of a → Local Spatial Management Plan, or from other special regulations. In its consequence no building objects may be erected on the lot or ground designated in the plan.