• de

 Zagospodarowanie przestrzenne

 Spatial Management

Ogół czynności podejmowanych w związku z realizacją planowanego zamierzenia, mającego na celu racjonalne funkcjonowanie i użytkowanie środowiska. Zagospodarowanie przestrzenne rozumiane jest jako efekt → planowania przestrzennego, które jest wstępnym, projektowym etapem w → gospodarce przestrzennej.

All activities taken in order to implement planning objectives providing for a rational functioning and use of the environment. Spatial management is understood as the result of → spatial planning, which in turn is seen as the initiate, projecting phase of → spatial economy.