Zadania rządowe i samorządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych

 Governmental and Self-Governmental Tasks to Achieve Supra-Local Public Objectives

Działania, które należy podjąć w ramach polityki przestrzennej państwa lub samorządu wojewódzkiego. Zadania wynikają z → programów i służą realizacji ponadlokalnych → celów publicznych (→ inwestycja celu publicznego).

Activities to be made in the framework of the national or voivodeship’s self-governmental spatial policy. These tasks result from → programmes, and they are serving the implementation of supra-local → public objectives (→ public investment).