Zabytek

 Monument

W znaczeniu planistycznym obiekt nieruchomy (np. → budynek, układ urbanistyczny, krajobraz kulturowy) związany z działalnością człowieka z minionej epoki. Zachowanie obiektu leży w interesie społecznym ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową lub historyczną. Formami ochrony prawnej zabytków są wpis do rejestru zabytków (wojewódzkiego lub w większych miastach miejskiego konserwatora zabytków), uznanie za pomnik historii (przez prezydenta Rzeczypospolitej Polski), utworzenie → parku kulturowego oraz ustalenie ochrony w → miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

In planning terms an unmovable object (e.g. a → building, urban ensemble, cultural landscape) connected to human activities of the past. The preservation of this object is in the public interest because of its artistic, scientific, or historic value. Legal protection of monuments may be assured by listing it (monument list of the voivodeship conservation office, or in larger cities of the municipal conversation office), by its recognition as a history monument (by the President of the Polish Republic), by the designation of a → culture park, or by protection provisions in a → Local Spatial Management Plan.