Zabudowa

 Building Fabric

→ Budynki lub zespoły budynków wraz z dojazdami, parkingami i innymi urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz z zielenią rekreacyjną, izolacyjną lub dekoracyjną, występującą między budynkami.

→ Building or building ensemble including access roads, parking space, and other service infrastructure as well as recreational, separating, or decorating green between the buildings.