• de

 Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu

 Putting a Draft Plan on Public Display

Część procedury → sporządzenia → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i → miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (→ partycypacja społeczna). → Projekty tych dokumentów planistycznych podlegają wyłożeniu, na okres ca najmniej 21 dni, do publicznego wglądu. Osoby prawne i fizyczne mogą wnosić → uwagi dotyczące projektu dokumentu.

Part of the preparation procedure of the → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management and of the → Local Spatial Management Plan (→ public participation). The → draft of these planning documents are put on public display for at least 21 days. Legal and natural persons may submit → observations on the draft.