• de

 Wyłączanie z produkcji gruntów rolnych

 Declassification of agricultural land

Następuje w drodze → decyzji administracyjnej na wniosek podmiotu. W praktyce wyłączanie z produkcji gruntów rolnych staje się często pierwszym krokiem do inwestycji budowlanych na nowych, niezurbanizowanych terenach (→ ochrona gruntów rolnych i leśnych, → suburbanizacja).

Enacted by an → administrative decision upon application. In practice a declassification of agricultural land is often the first step to building investment on new, previously not urbanized areas (green field land) (→ protection of agriculture and forest land, → suburbanization).