• en

 Wyłączanie z produkcji gruntów rolnych

 Entwidmung von Agrarland

Następuje w drodze → decyzji administracyjnej na wniosek podmiotu. W praktyce wyłączanie z produkcji gruntów rolnych staje się często pierwszym krokiem do inwestycji budowlanych na nowych, niezurbanizowanych terenach (→ ochrona gruntów rolnych i leśnych, → suburbanizacja).

Erfolgt als → Verwaltungsentscheidung auf eine Antragstellung hin. In der Praxis stellt die Entwidmung von Agrarland meist den ersten Schritt zu Bauinvestitionen auf neuen, unversiegelten Flächen dar.