Wspieranie rozwoju regionalnego

 Regional Development Support

Terytorialnie ukierunkowany zespół działań Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej, na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego i → ochrony środowiska, prowadzonych we współpracy z → jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi (→ obszar wsparcia).

Set of activities of the Council of Ministers and other governmental administration bodies focused on territories to achieve a lasting socio-economic development and → environment protection, undertaken in cooperation with → self-governmental territorial units, and with social and economic partners (→ support area).