• de

 Wojewoda

 Voivode

Organ administracji rządowej (→ administracja publiczna, → urząd wojewódzki) i przedstawiciel Rady Ministrów w → województwie. Zwierzchnik zespolonej administracji rządowej, koordynator działań administracji niezespolonej w województwie i reprezentant Skarbu Państwa. Ponadto organ nadzoru nad → samorządem terytorialnym. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes rady Ministrów.

Governmental administration body (→ public administration, → voivodeship office) and representative of the Council of Ministers in the → voivodeship. Superior to the consolidated public administration and coordinator of the non-consolidated administration in a → voivodeship, as well as representative of the State Treasury. The voivode is appointed by the Council of Ministers.