• en

 Wojewoda

 Wojewode

Organ administracji rządowej (→ administracja publiczna, → urząd wojewódzki) i przedstawiciel Rady Ministrów w → województwie. Zwierzchnik zespolonej administracji rządowej, koordynator działań administracji niezespolonej w województwie i reprezentant Skarbu Państwa. Ponadto organ nadzoru nad → samorządem terytorialnym. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes rady Ministrów.

Organ der Regierungsverwaltung (→ öffentliche Verwaltung) und Repräsentant des Kabinetts in der → Wojewodschaft. Dienstvorgesetzter der allgemeinen Regierungsverwaltung, Koordinator der Tätigkeiten der Fachverwaltung in der Wojewodschaft und Repräsentant des Staatshaushaltes. Zudem Aufsichtsorgan über die → territoriale Selbstverwaltung. Der Wojewode wird be- und abberufen durch den Ministerpräsidenten auf Antrag des für die öffentliche Verwaltung zuständigen Ministers.