• en

 Województwo

 Wojewodschaft

Regionalna jednostka terytorialna. → Administracja publiczna w województwie jest dualistyczna. Z jednej strony jednostka samorządu terytorialnego (→ sejmik, → zarządu województwa, → urząd marszałkowski), z drugiej strony organem administracji rządowej (→ wojewoda, → urząd wojewódzki).

Regionale Gebietskörperschaft mit dualer → öffentlicher Verwaltung. Zum einen Selbstverwaltungsgebietskörperschaft (mit den Organen des → Sejmiks und des → Vorstands der Wojewodschaft), zum anderen Organ der Regierungsverwaltung (→ Wojewode).