Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego

 Voivodeship Spatial Planning Office

Wojewódzka, samorządowa jednostka organizacyjna i budżetowa. Nadzór nad jego działalnością sprawuje → Zarząd Województwa. Biuro swym zakresem działania obejmuje obszar → województwa, na którym realizuje zadania z zakresu planowania przestrzennego (→ plan zagospodarowania przestrzennego województwa). Biuro może wykonywać na rzecz innych podmiotów prace studialne, → studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, opracowania planistyczne, a także prowadzić konsultacje, poradnictwo oraz sporządzać opinie w zakresie zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym.

Self-governmental budget organisation unit of the → voivodeship, whose activities are supervised by the → voivodeship board. The Office may fulfil spatial planning tasks on the voivodeship’s territory (→ Voivodeship Spatial Management Plan). The Office may also prepare studies on behalf of other units, communal → Studies on the Conditions and Directions of Spatial Management, planning documents, as well as fulfil consulting and assessment tasks in the field of spatial planning.