Wielkopowierzchniowy obiekt handlowy

 Large-Scale Retail Object

Obiekt o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2. Ustawa z 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wymagała zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) ze względu na lokalizację. W przypadku obiektu o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, wymagane było również, aby planowana lokalizacja nie była sprzeczna z → planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Ustawa ta utraciła moc zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku.

Object with more than 400 sq. m. of retail floor space. The 2007 Development and Operation of Large-Scale Retail Objects Act required a special permission issued by the → head of a rural commune, → mayor, or → city president concerning the location of such objects. For objects with more than 2,000 sq. m. of retail floor space the planned localization was not to contradict the provisions of the → Voivodeship Spatial Management Plan. This legal Act was abolished by Constitutional Tribunal decision in 2008.