• de

 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 Conditions of Development and Spatial Management

Warunki wydaje się w przypadku braku → miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w trybie rozprawy administracyjnej (bez procedur → sporządzenia planu lub → partycypacji). Są one ustalone → decyzją administracyjną → wójta, → burmistrza lub → prezydenta miasta, wydaną na wniosek osoby lub instytucji zamierzającej dokonać trwałych zmian w → użytkowaniu, → zagospodarowaniu przestrzennego lub → zabudowie terenu. Warunki poprzedzają → pozwolenie na budowę. Decyzja określa rodzaj inwestycji, warunki wynikające z przepisów szczególnych, warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i wymagania dotyczące ochrony osób trzecich. Gminne → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie stanowi podstawy prawnej wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

These Conditions are issued concerning land not covered by a → Local Spatial management Plan in the course of administration proceedings (without any plan → preparation or → participation procedures). Conditions are established by an → administrative decision of the → head of a rural commune, → mayor, or → city president issued on an application by a person or institution intending to implement constant changes concerning the → land use, → spatial management, or → building fabric of an area. The Conditions precede the → building permission. The decision defines the kind of investment, conditions resulting from special regulations, the technical infrastructure conditions and requirements concerning third party rights. The communal → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management must not be the legal basis for issuing a decision on the Conditions of Development and Spatial Management.