Wartość nieruchomości

 Land Value

Wartość ustalona drogą wyceny ekonomicznej dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego (→ obrót nieruchomościami gruntowymi, → skutki finansowe uchwalenia planu).

Value established by economic evaluation carried out by a chartered real estate surveyor (→ real estate transaction, → monetary effects of a plan adoption).