• de

 Uzgodnienie

 Consultation

Czynność formalno-prawna dokonywana w czasie → sporządzania dokumentów planistycznych (→ plan zagospodarowania przestrzennego, → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), niezbędna do jej uchwalenia. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inne przepisy specjalistyczne precyzują jakie opracowanie planistyczne, kiedy i komu mogą być przedłożone do uzgodnienia lub tylko do zaopiniowania (→ opiniowanie).

Formal legal procedure required in the → preparation process of some planning documents (→ Voivodeship Spatial Management Plan, → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, → Local Spatial Management Plan) indispensible for its adoption. The Spatial Planning and Management Act and other special regulations define which planning documents are to be submitted when and to whom for consultation, or only for → assessment.