Uwarunkowania rozwoju

 Development Conditions

Uzależnienie rozwoju od takich czynników jak: stan → zagospodarowania przestrzennego, konieczność zastosowania ochrony uznanych wartości, zachodzące procesy społeczne, gospodarcze i kulturowe, stany własnościowe, potrzeby i preferencje ludności w zakresie warunków życia, możliwości realizacji → celów publicznych lokalnych i ponadlokalnych oraz inne mające wpływ na rozwój.

Conditioning the development on factors such as the present → spatial management state, the need to protect acknowledged values, emergent social, economic, and cultural trends, land property situation, living condition needs and preferences of the population, possibilities to achieve → public local and supra-local objectives, and other that may influence development.