Uwaga (do projektu planu)

 Observation (on a Draft Plan)

Propozycja składana do → projektu studium gminnego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. → Wójt, → burmistrz lub → prezydent miasta jako organ odpowiedzialny za → sporządzenie projektu planu wykłada projekt do publicznego wglądu wyznaczając w ogłoszeniu wyłożenia termin, w którym uwagi dotyczące projektu mogą być wnoszone. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia rady gminy do uchwalenia projekt wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Rada gminy, uchwalając studium / plan, rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag (→ partycypacja społeczna).

Propositions submitted on the → draft of a → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, or of a → Local Spatial Management Plan. The → head of a rural commune, → mayor, or → city president as body accountable for the → preparation of the draft puts it on public display, announcing the time span in which observations on the draft may be submitted. The head of a rural commune, mayor, or city president submits the final draft together with a list of observation not having been heeded to the commune council. By adopting the Study / Plan the commune council also adjudges the way of accepting or not-accepting observations (→ public participation).