• de

 Ustalenia planistyczne

 Planning Provisions

Rozstrzygnięcia, warunki, zasady i standardy określone w tekście i odniesione do rysunku dokumentu planistycznego. Ustalenia → miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązują jako akty → prawa miejscowego.

Resolutions, conditions, principles, and standards defined in the text and referring to the blueprint of a planning document. Provisions defined in a → Local Spatial Management Plan are binding as requirements of a → bye-law.