Urząd gminy / miasta

 Commune (City) Office

Aparat pomocniczy → wójta, → burmistrza lub → prezydenta miasta, działający w jego imieniu, z jego upoważnienia. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W skład urzędu wchodzą m.in. sekretarz i skarbnik gminy.

Authority assisting the → head of a rural commune, → mayor, or → city president and acting on his behalf. The office is headed by the head of a rural commune, mayor, or city president. Part of the office are amongst others the secretary and the treasurer of the commune.