Użytkowanie terenu

 Land Use

Rodzaj działalności prowadzonej na określonej nieruchomości gruntowej. Użytkowanie to może mieć charakter trwały lub czasowy (→ funkcja terenu, → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → miejscowy plan zagospodarowania terenu).

Kind of activities on a delimited piece of land. Land use may be of continuous or temporary character (→ land function, → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, → Local Spatial Management Plan).