• de

 Transgraniczne planowanie

 Cross-Border Planning

→ Planowanie przestrzenne obszarów granicznych o różnym zasięgu terytorialnym, prowadzone przy współpracy organów planowania zainteresowanych krajów w skali ponadregionalnej, regionalnej i lokalnej. Współpraca obejmuje najczęściej: wymianę informacji o stanie → zagospodarowania przestrzennego oraz zamierzających do jego zmian, konsultacje i wzajemną pomoc w rozwiązywaniu takich zagadnień jak n. p. transport, energetyka i ochrona przeciwpowodziowa, a także wzajemne przekazywanie zakończonych opracowań planistycznych. Podstawą współpracy są dwustronne umowy organów państwowych lub samorządowych.

→ Spatial planning for border areas in different dimensions, prepared in cooperation of interested planning authorities on supra-regional, regional, and local level. The cooperation consists usually of an information exchange on the present → spatial management condition of and intended changes, of consultation and mutual assistance concerning issues such as e.g. transport, energy, or flood protection, and also of a mutual exchange of adopted planning documents. This cooperation is footed on bilateral agreements between state or self-governmental bodies.