• de

 Teren zamknięty

 Exclusion Area

Teren o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określony przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Prowadzenie polityki przestrzennej gminy nie obejmuje terenów zamkniętych, w dokumentach planistycznych (→ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych.

Restricted area in the context of national defence and security as defined by the respective minister or head of a central government office. Communal spatial policy does not extend to exclusion areas, therefore planning documents (→ Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, → Local Spatial Management Plan) contain nothing more than their borderlines and those of adjacent protection areas.