Suburbanizacja

 Suburbanization

Faza rozwoju miasta polegająca na wyludnianiu się obszarów śródmiejskich i mocnego rozwoju strefy podmiejskiej. Wynikiem suburbanizacji jest rozwój infrastruktury (zabudowa mieszkaniowa, centra handlowo-usługowe, połączenia komunikacyjne) na niezurbanizowanych obszarach podmiejskich (→ aglomeracja miejska, → obszar metropolitalny, → wyłączanie z produkcji gruntów rolnych).

Urban development phase characterized by the depopulation of inner-city areas and in turn by strong growth of the urban periphery. Suburbanization results in an infrastructure development (housing estates, retail and service centres, transport links) on previous not urbanized (green field) land (→ urban agglomeration, → metropolitan area, → declassification of agricultural land).