• de

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 Study of the Conditions and Directions of Spatial Management

Dokument planistyczny określający politykę przestrzenną → gminy. Studium ma koordynować ustaleń → miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W studium uwzględniać  się uwarunkowania wynikające w szczególności z: dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, występowania obiektów i terenów chronionych, stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawa własności gruntów, jakości życia mieszkańców, zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. W studium określa się, w szczególności: walory i zagrożenia środowiskowe, formy ochronne, obszary zabudowane, wyłączone z zabudowy i przewidziane do zabudowy z rozróżnieniem ich cech funkcjonalnych, stan i kierunki rozwoju infrastruktury usługowej i technicznej, obszary, dla których mają być sporządzane → miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz obszary przewidywane do realizacji zadań i → programów ponadlokalnych. Studium nie jest aktem → prawa miejscowego i nie stanowi podstawy wydawania decyzji o → warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planning document defining the spatial policy of a → commune. The Study is to harmonize the provisions of the → Local Spatial Management Plans. The Study provides for the conditions in particular with regard to the current use, management and allotment of land, to protected objects and areas, to the natural and cultural environment, to life quality of inhabitants, tasks in conjunction with the implementation of supra-local objectives. The Study defines in particular ecological values and threats, protection forms, areas already built-up, excluded from building activities, or designated for building activities including their functional features, conditions and development directions of technical and service infrastructure, areas for which a → Local Spatial Management Plan is to be prepared, and areas reserved for the implementation of supra-local tasks and → programmes. The Study has not the status of a → bye-law and may not be used as a basis for decisions on → conditions of development and spatial management.