• de

 Strategia rozwoju

 Development Strategy

Opracowanie, którego celem jest określenie sposobu realizacji wizji w warunkach stanu zdiagnozowanego. Strategie rozwoju są sporządzane obowiązkowo na szczeblu kraju i → województwa, a mogą być również opracowywane na poziomie → powiatu oraz → gminy.

Study defining the ways to realize the overall vision in the context of the diagnosed conditions. Development strategies must be prepared on national and → voivodeship level, yet they may also be prepared by → counties or → communes.