• de

 Sporządzenie (dokumentu planistycznego)

 Preparation (of a Planning Document)

Zespół czynności niezbędnych przy opracowaniu, → opiniowaniu, → uzgodnieniu i uchwalaniu dokumentu planistycznego.

Set of activities indispensible for the elaboration, → assessment, → consultation, and adoption of a planning document.