Sołectwo

 Rural Commune Auxiliary Unit

Część gminy wiejskiej wyodrębniona administracyjnie przez samorząd lokalny jako → jednostka pomocnicza gminy.

Part of a rural commune as delimited by local self-government as → auxiliary unit.