• de

 Skutki finansowe uchwalenia planu

 Monetary Effects of a Plan Adoption

Uchwalenie → miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może powodować, że korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Właściciele w takich przypadkach mogą żądać od → gminy odszkodowania. Jeśli → wartość nieruchomości wzrosła w związku z uchwaleniem planu, to właściciel zbywając nieruchomość ponosi na rzecz gminy jednorazową opłatę. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu tej opłaty, ustala się w planie, a konkretyzuje w drodze → decyzji administracyjnej.

The adoption of a → Local Spatial Management Plan may cause that the current land use, or the currently permitted land use, ceases to be possible. In such cases land owners may demand compensation from the → commune. If the → land value increases as a result of the adoption of a plan, the land purchaser is liable to a single payment to the commune. The percentage rate for establishing the due amount is defined in the plan and gets substantiated in form of an → administrative decision.