• en

 Sejmik województwa

 Sejmik (Parlament) der Wojewodschaft

Wybieralny organ stanowiący i kontrolny → województwa. Rozstrzyga o najważniejszych sprawach województwa, w tym: uchwala → → strategię rozwoju województwa i → plan zagospodarowania przestrzennego województwa, stanowi akty → prawa miejscowego oraz podejmuje uchwały w ważnych sprawach majątkowych województwa.

Gewähltes Beschluss- und Kontrollorgan der → Wojewodschaft. Entscheidet über die wesentlichen Angelegenheiten und trifft insbesondere Beschlüsse bezüglich der → Entwicklungsstrategie und des → Raumbewirtschaftungsplanes der Wojewodschaft sowie über rechtliche Vorschriften der Wojewodschaft (→ Ortsrecht) und ihre wesentlichen Vermögensangelegenheiten.