Scalanie gruntów

 Land Consolidation

Łączenie nieruchomości gruntowych w większe całości w celu lepszego ich zagospodarowania (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → obrót nieruchomościami gruntowymi).

Merging of real estate into larger lots for improving its spatial management potentials (→ Local Spatial Management Plan, → real estate transaction).