Rewitalizacja

 Regeneration

Kompleksowe, zintegrowane, lokalne, kilkuletnie → programy zainicjowane przez władze lokalne (w szczególności → gminy) mające na celu realizację działań technicznych, społecznych i gospodarczych – w zgodzie z zasadami spójności terytorialnej oraz ochrony środowiska – w rozmaitych obszarach miejskich, zdegradowanych obszarach miejskich, → obszarach poprzemysłowych i powojskowych.

Complex, integrated, and long-term local → programmes initiated by local authorities (particularly of the → commune) aiming at the implementation of technical, social, and economic objectives – in accordance to the principles of territorial cohesion and environmental protection – on divers urban areas, degraded urban areas, post-industrial (→ brown field sites) and post-military areas.