Rejestr

 Register

Wykaz, spis, lista. W → planowaniu przestrzennym dokument formalny powszechnie dostępny, potwierdzający istnienie określonego prawa lub instytucji np. rejestr zabytków.

Directory, listing, list. In → spatial planning this refers to a formal document accessible to the broader public, which confirms the existence of a specific law or institution, e.g. a register of listed monuments.