Region

 Region

W planowaniu przestrzennym część obszaru kraju wyodrębniająca się właściwościami geograficzno-przyrodniczymi, gospodarczo-społecznymi, bądź historyczno-kulturowymi. W Polsce planowanie regionalne jest odnoszone do jednostek terytorialnych wynikających z podziału kraju na 16 województw. → Województwa są także regionami w znaczeniu klasyfikacji NUTS 2.

In planning terms part of the country’s territory characterized by distinguishable geographic-natural, socio-economic, or historical-cultural features. Regional planning in Poland refers to the territorial unit level of the 16 voivodeships in the country. → Voivodeships are regions in the sense of the NUTS 2 classification.