Rada sołecka

 Council of a Rural Commune Auxiliary Unit

→ Zebranie wiejskie; wybieralny organ uchwałodawczy sołectwa (→ jednostka pomocnicza). Sołtys to organ wykonawczy. Rada sołecka jest organem doradczym i opiniodawczym sołtysa.

→ Village assembly; elected legislative body of a → rural commune auxiliary unit (→ communal auxiliary unit). The head of a rural commune auxiliary unit board is its executive body. The council is an advisory and counselling body of the head of a rural commune auxiliary unit.