Rada osiedla / dzielnica

 Borough / Estate Council

Wybieralny organ uchwałodawczy → osiedla / → dzielnicy (→ jednostka pomocnicza). Zarząd osiedla / dzielnicy jest organem wykonawczym.

Elected legislative body of a → borough or → estate (→ auxiliary unit). The borough / estate board is its executive body.