• de

 Rada gminy / miasta

 Commune (City / Town) Council

Wybieralny organ uchwałodawczy i kontrolny → gminy. Rozstrzyga o najważniejszych sprawach, w szczególności: stanowi o kierunkach działania gminy, uchwala → strategię rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i akty → prawa miejscowego (w tym → miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) oraz budżet gminny. Pracę rady organizuje przewodniczący wybierany spośród radnych. Funkcji przewodniczącego nie można łączyć z funkcją → wójta lub → burmistrza (→ prezydenta miasta).

The elected legislative and control body of a → commune, which decides upon its most significant affairs. This includes in particular the specification of the operation directions of the commune, the adoption of its → Development Strategy, its → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, its → bye-laws (including → Local Spatial Management Plans), and the communal budget. The council work is organized by its chairman who is elected from among the councillors. The position of council chairman must not be combined with that of → head of a rural commune, or → mayor (→ city president).