• de

 Projekt

 Draft

W znaczeniu planistycznym skonkretyzowana projekcja zamierzenia w postaci tekstu, lub rysunku, albo tekstu i rysunku. W procesie jego → sporządzenia projekt dokumentu planistycznego przekładanego celem zatwierdzenia lub uchwalenia przez właściwe władze (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → plan zagospodarowania przestrzennego województwa, → Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju; → wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu).

In planning terms a substantiated projection of intentions in textual, graphical, or textual and graphical form. In the → preparation process of a planning document a draft is submitted to the respective authorities for confirmation or adoption (→ Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, → Local Spatial Management Plan, → Voivodeship Spatial Management Plan, → National Spatial Management Concept; → putting a draft plan on public display).