• en

 Projekt

 Entwurf

W znaczeniu planistycznym skonkretyzowana projekcja zamierzenia w postaci tekstu, lub rysunku, albo tekstu i rysunku. W procesie jego → sporządzenia projekt dokumentu planistycznego przekładanego celem zatwierdzenia lub uchwalenia przez właściwe władze (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → plan zagospodarowania przestrzennego województwa, → Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju; → wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu).

Im raumplanerischen Verständnis konkretisierte Projektion eines Vorhabens in textlicher und/oder zeichnerischer Form. Entwurf eines Plandokumentes, das der zuständigen Institution zur Zustimmung bzw. Verabschiedung vorgelegt wird (→ Örtlicher Raumbewirtschaftungsplan, → Studie der Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaftung, → Raumbewirtschaftungsplan der Wojewodschaft, → Raumbewirtschaftungskonzeption des Landes).