• de

 Program

 Programme

Spis działań mających służyć realizacji → celów publicznych (→ inwestycja celu publicznego, → zadania rządowe i samorządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych) w zakresie → gospodarki przestrzennej, również spis obiektów lub pomieszczeń służących określonym potrzebom użytkowym.

List of activities to achieve defined public objectives (→ public investment, → governmental and self-governmental tasks to achieve supra-local public objectives) in the field of → spatial economy. Also a list of objects or accommodations reserved for the defined utilitarian needs.