• de

 Prognoza oddziaływania na środowisko

 Environmental Impact Statement

Dokument wymagany w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji → programów lub planów (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → plan zagospodarowania przestrzennego województwa, → koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju).

Document whose preparation is required in order to assess the environmental impact of the implementation of programmes or plans (→ Local Spatial Management Plan, → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management, → Voivodeship Spatial Management Plan, → National Spatial Management Concept).