• en

 Prognoza oddziaływania na środowisko

 Prognose der Umweltauswirkungen

Dokument wymagany w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji → programów lub planów (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → plan zagospodarowania przestrzennego województwa, → koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju).

Notwendiges Dokument zur Einschätzung von Auswirkungen der Umsetzung von Programmen oder Plänen auf die Umwelt (→ Örtlicher Raumbewirtschaftungsplan, → Studie der Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaftung, → Raumbewirtschaftungsplan der Wojewodschaft, → Raumbewirtschaftungskonzeption des Landes).