• de

 Prezydent miasta

 City President

Jednoosobowy organ wykonawczy → gminy miejskiej liczącej więcej niż 100 tys. mieszkańców. Wybierany bezpośrednio przez elektorat. Do jego zadań należy w szczególności: gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową, przygotowywanie projektów uchwał rady i określanie sposobu ich wykonania. Prezydent miasta jest organem odpowiedzialnym za opracowanie → projektu → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz → miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przebieg procedury → sporządzenia planu (→ burmistrz, → wójt).

One-person executive body of an urban → commune with more than 100,000 inhabitants, directly elected by the electorate. His tasks include the management of the communal assets, the budget execution, the execution of tasks assigned to the commune by governmental administration, the preparation of commune council resolutions and of their execution. The Mayor is charge of the preparation process of the → Study of the Conditions and Directions of Spatial Management and of the → Local Spatial Management Plans (→ mayor, → head of a rural commune).