• de

 Powiat

 County

Ponadgminna → jednostka samorządu terytorialnego. Na poziomie powiatu kompetencje w zakresie planowania przestrzennego są bardzo ograniczone; nie powstają dokumenty o charakterze wiążącym. Wyróżnia się powiaty ziemskie, które skupiają od kilku do kilkunastu → gmin oraz powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu), czyli większe miasta wykonujące zadania powiatu.

Supra-communal → self-governmental territorial unit. Planning competencies on county level are very restricted as there are no binding documents prepared on this level. Counties are divided into countryside counties covering several → communes, and city counties (cities with county status), i.e. large cities executing also county tasks.